Disclaimer

Disclaimer van KamersDordrecht

KamersDordrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersDordrecht, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersDordrecht zijn verbonden. KamersDordrecht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersDordrecht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersDordrecht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersDordrecht worden aangeboden. KamersDordrecht garandeert niet dat de op KamersDordrecht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersDordrecht garandeert ook niet dat de op KamersDordrecht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersDordrecht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersDordrecht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersDordrecht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersDordrecht. U vrijwaart KamersDordrecht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersDordrecht.